Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2015

bangbangyouredead
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
bangbangyouredead
A ja, widzi pan, zawsze żyłem na granicy istnienia, nieistnienia. I nawet gdy mi się wydawało, że jestem, to jakbym był jedynie w przelocie, na tymczasem, w odwiedzinach u kogoś, chociaż nie wiem u kogo, bo nie mam nikogo.
— W.Myśliwski
bangbangyouredead
bangbangyouredead
Bądź pan nie takim jak wszyscy, choćby pan miał być tylko sam jeden takim jaki pan jest.
— Fiodor Dostojewski, Bracia Karamazow
Coś w nim się nieodwołalnie przesunęło, powstała jakaś fatalna nieścisłość tektoniczna, pęknięcie, po którym przestał pasować do siebie samego.
— Wojciech Kuczok “Senność” (via jestem-paradoksem)
bangbangyouredead
Minęło wiele miesięcy,  ale mnie nic nie minęło. 
— Edward Stachura
bangbangyouredead
1035 75cc
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 01 2015

bangbangyouredead
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viawerterowska werterowska

April 29 2015

bangbangyouredead
Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem. I między innymi to: który dzień jest najważniejszy? Na który dzień trzeba stawiać? Na wczoraj, na dziś czy na jutro?
— Edward Stachura
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

April 25 2015

bangbangyouredead
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaefuzja efuzja

April 24 2015

bangbangyouredead
Wnikaj w głębię świata.
— Jan Paweł II

April 23 2015

bangbangyouredead
9529 c7cd
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viawasteland wasteland
bangbangyouredead
2178 c283 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaWarpRider WarpRider

April 21 2015

bangbangyouredead
Mam tak wiele, a uczucie do niej pochłania wszystko; mam tak wiele, a bez niej wszystko staje się niczym.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty

April 16 2015

bangbangyouredead
Dawniej nie było "nienasycenia formą", nie było perwersji w sztuce. A życie nie było bezcelowym poruszaniem się bezdusznych automatów. Społeczeństwo jako maszyna nie istniało. Było miazgą cierpiących bydląt, na której wyrastały wspaniałe kwiaty żądzy, potęgi, twórczości i okrucieństwa.
— Wariat i Zakonnica-Witkacy
Reposted fromutoopia utoopia viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 13 2015

bangbangyouredead
W ciągu kwadransa umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że ciebie dziś nie zobaczę.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromrol rol viaemciu emciu
bangbangyouredead
Ja - duszę na ramieniu wiecznie mam.  Cały jestem zbudowany z ran. 
— Edward Stachura
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viacytaty cytaty
bangbangyouredead
Już wcześniej wpadłem na to przy jakichś rozmowach z innymi, że nie umiem się już zupełnie odzywać, że nie umiem rozmawiać ani gadać i że wolę bardzo chętnie nic nie mówić.
— Edward Stachura
Reposted fromifyouleave ifyouleave viastylte stylte

April 11 2015

Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl